اﺛﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﻮﺟﺎری ﮔﻨﺪم و ﻣﻮﻟﺘﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی روده ﺑﺎرﯾﮏ در ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاﭘنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (371.02 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
چکیده
-
کلیدواژه ها