ﺗﺎﺛﯿﺮ رﯾﺸﻪ ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﻮﻧﺠﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (275.15 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی
2استادیار
3داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه رازی
چکیده
کلیدواژه ها