اﺛﺮ ﻧﻐﺬﯾﻪ ﮔﻠﯿﺴﺮول ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﮑﻢ اول ﻧﮋاد ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ در دوره ﭘﺲ از زاﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (261.34 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه رازی
چکیده
کلیدواژه ها