ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺟﯿﺮه در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (281.36 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳاری
2داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری
چکیده
-
کلیدواژه ها