اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺮﺗﺨﻤﯿﺮ و ﻫﻀﻢﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎه ﮔﻨﺪم در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (284.78 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ
2عضو ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ
چکیده
کلیدواژه ها