اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮزه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (355.13 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻫﻮاز
2اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻫﻮاز
3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
چکیده
-
کلیدواژه ها