کاﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻋﺒﻮری ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ، ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻧﻤﺮه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻮﯾﺪن و ﻧﺸﺨﻮار ﮔﺎوﻫﺎ شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (260.34 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
2ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
3ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
4دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تبریز
چکیده
کلیدواژه ها