ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ روی ﺑﺮ درﺻﺪ ﺟﻮﺟﻪ درآوری و ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﮐﻒ ﭘﺎ در ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺎدر ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (281.06 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎوری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
2ﻣﺴﻮول ﻓﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎدر درﺑﺎر
چکیده
-
کلیدواژه ها