ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه Lethal Concentration ﺟﯿﻮه ﻏﯿﺮ آﻟﯽ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﮋاد راس 308
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (288.66 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد
2عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد
چکیده
-
کلیدواژه ها