اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﺳﯿﻨﺒﯿﻮﺗﯿﮏ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (371.51 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ
2کارشناس ارشد علوم دامی
3داﻧﺸﯿﺎر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه رازی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸاه
4عضو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﻟﯿﮕﻮدرز
چکیده
-
کلیدواژه ها