ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ روﻏﻦ و ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﺨﻢﮔﺬار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (382.4 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان
چکیده
-
کلیدواژه ها