اﺛﺮ ﺷﮑﻞ دان ﭘﻠﺖ و آردی و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﭘﺮی ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺟﻮان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (374.54 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس
2گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه گنبد کاووس
3داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها