بررﺳﯽ ﺑﺎر اﺳﯿﺪی ﺷﮑﻤﺒﻪ ای و ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﭘﺮداﻧﻪ ی ﺣﺎوی ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻓﺮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮون ﺗﻨﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (294.89 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد
چکیده
کلیدواژه ها