ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻟﯿﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در ﺟﯿﺮه آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (366.21 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
2داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
چکیده
-
کلیدواژه ها