بررﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ﻣﺮغﻫﺎی ﺗﺨﻤﮕﺬار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (360.13 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺗﮑﺎ
2گروه ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
3ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣدرس
چکیده
-
کلیدواژه ها