ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﺧﻮراک دﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (264.62 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ی داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
4دانش آموخته ی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
5داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
چکیده
کلیدواژه ها