ترﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دو ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮارﺗﯽ ( ﺑﺮﺷﺘﻪ و اﺗﻮﮐﻼو ﮐﺮدن ) ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ SDS-PAGE در داﻧﻪ ﮔﻠﺮﻧﮓ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (273.78 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ و ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕاه رازی
2داﻧﺸﯿﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی
3داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ و ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه رازی
4ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﮋﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
چکیده
کلیدواژه ها