ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽGracilariopsis persica ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮنی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاﭘﻨﯽ ﺗﺨﻢﮔﺬار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (372.83 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣدرس تهران
2ﮔﺮوه ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان
چکیده
-
کلیدواژه ها