تواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮآن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (454.04 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی ساری
2عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
3ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﻣوسسه غیر انتفائی تجن
چکیده
-
کلیدواژه ها