بررﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪای ﮐﻨﺠﺎﻟﻪﺳﻮﯾﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (359.74 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
چکیده
-
کلیدواژه ها