اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮﺻﻔﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﺗﺨﻤﮕﺬار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (268.29 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻤﺪان
چکیده
-
کلیدواژه ها