اثرات ﭘﻮدر ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﻌﻨﺎع و آوﯾﺸﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔوشتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (283.76 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﻣﺮاغه
چکیده
-
کلیدواژه ها