ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی رﯾﺎﺿی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (375.92 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
چکیده
-
کلیدواژه ها