ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻓﺰودن داﻧﻪی ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺑﺮ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﯽ درون ﺷﮑﻤﯽ و ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (416.44 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج
چکیده
-
کلیدواژه ها