تاﺛﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﮑﻤﻞ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺻﻔﺎت ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ و آﺳﯿﺎب شده گندم
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (293.88 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1کارﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام و ﻃﯿﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن
2گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها