ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺧﻮﺷﺎرﯾﺰه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (366.91 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﺗﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها