تاﺛﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (297.32 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ خوراسگان
3ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها