اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﯿﻮه ﮐﯿﻮی روی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﻧ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (405.74 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد قائمشهر
3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
چکیده
-
کلیدواژه ها