اثرات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ذرت ﺑﺎ ﺳﻮرﮔﻮم ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺘﺎز ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (358.93 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿلی
3ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردبیلی
چکیده
-
کلیدواژه ها