ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﻪ رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻﺷﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (372.06 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم داﻣﯽ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن
چکیده
-
کلیدواژه ها