اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺬر ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣٓﺮﯾﻢ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ LD50, 35 DAY ،B1
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (426.33 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
چکیده
-
کلیدواژه ها