ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻗﺎرچ Phanerochaete chrysosporium ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک اره ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮراک دام
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (290.79 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ
2ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردبیلی
3ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﺮﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردبیلی
چکیده
کلیدواژه ها