اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﺴﺘﻪ و ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل در ﺟﯿﺮهﻫﺎی ﺣﺎوی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺷﯿﺮ ﺑﺰﻫﺎی سانن
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (272.96 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
2دانشیار ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
3استاد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
4داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
5استادیار ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
6داﻧﺸﺠﻮی کارشناسی ارشد، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
کلیدواژه ها