بررﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﮔﯿﺎه ذرت ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺳﯿﻼژ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮐﺎﻣﻞ ذرت اﯾﺮانی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (298.35 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج،
2عضو ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج
چکیده
کلیدواژه ها