اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻠﻪ و روﻏﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎیی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (275 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ
2ﮔﺮﮔﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم دامی
3ﺑﺮووﮐﯿﻨﮕﺰ، داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ داﮐﻮﺗﺎی جنوبی گروه علوم گاو شیری
چکیده
کلیدواژه ها