ﺑﺮرﺳﯽاﺛﺮﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ داﻧﻪ اﮐﺴﺘﺮود ﺷﺪه ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ و ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی در سنین اولیه
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (367.88 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس
3ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس
چکیده
-
کلیدواژه ها