ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮنی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (172.15 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮاغه
چکیده
کلیدواژه ها