بررﺳﯽ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﺳﯿﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻗﻪ 11 وارﯾﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (328.54 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری، ﺳﺎری، ﻣﺎزﻧﺪران
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ و ﺷﯿﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری، ﺳاری
3عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ و ﺷﯿﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری، ﺳاری
چکیده
کلیدواژه ها