ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮔﺎو
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (190.43 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ
2گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رﺷﺖ
چکیده
کلیدواژه ها