بررﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﻮدر ﮔﯿﺎه ﺑﺎدﯾﺎن روﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺮﮔﯿﺮی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (313.11 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ دام داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
2ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد
3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧوزستان
چکیده
کلیدواژه ها