ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﻪ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (276.03 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮاغه
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮاغه
3داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮاغه
چکیده
کلیدواژه ها