پیاﻣﺪ اﻓﺰودن آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ در دوره آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (367.9 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه یاسوج
چکیده
-
کلیدواژه ها