اثر آﻧﺰﯾﻢ زاﯾﻼﻧﺎز و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A در ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻨﺪم، ﺑﺮﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت روده ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (360.01 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد
2گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد
3داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﮐﺮد
چکیده
-
کلیدواژه ها