تاﺛﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺳﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی ﺧﻮن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (362.71 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻃﯿﻮر، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻃﯿﻮر، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان
3اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻃﯿﻮر، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان – اﯾﺮان
چکیده
-
کلیدواژه ها