ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻃﻮل اﯾﻠﺌﻮم، دﺋﻮدﻧﻮم و ژژﻧﻮم روده در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ B1
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (413.67 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
گروه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
چکیده
-
کلیدواژه ها