ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﻮح درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه Zn ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ وزن اﻧﺪامﻫﺎی ﻟﻨﻔﺎوی در ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (364.12 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿوی
چکیده
-
کلیدواژه ها