اﺛﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ زردﭼﻮﺑﻪ، آوﯾﺸﻦ و دارﭼﯿﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﺪروم آﺳﯿﺖ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (395.63 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم دامی کشور
3اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
چکیده
-
کلیدواژه ها