ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﭘﻮدر ﻟﯿﻤﻮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوره آﻏﺎزﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (370.67 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ
2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣیه
3ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒریز
چکیده
-
کلیدواژه ها