تاﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش و آوﯾﻼﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻﺷﻪ و وزن اﻧﺪام ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (370.11 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ
2اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣیه
3ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒریز
چکیده
-
کلیدواژه ها