ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺮ ﺧﺎم و ﭘﻮدر ﺳﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (297.13 K)
عنوان دوره: پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نویسندگان
1ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ
2ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ شهر
چکیده
-
کلیدواژه ها